Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.yellow-shop.pl (zwanego dalej: „Sklepem”, „Sklepem Internetowym”).

Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów pod numerem 000061193/2014, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą ATTERO.PL Wojciech Modrzejewski z siedzibą pod adresem ul. Przyjacielska 6, 93-240 Łódź, NIP 5991620202, nr REGON 210985690, zwany dalej ATTERO.PL.

Dane osobowe zbierane przez ATTERO.PL za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

ATTERO.PL dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Kupującyów odwiedzających Sklep Internetowy.

 1. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
  1. ATTERO.PL zbiera informacje dotyczące osób fizycznych oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Klienci.
  2. Dane osobowe Kupującyów są zbierane w przypadku:

   1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

   4. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   5. korzystania z usługi Powiadom o dostępności w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   6. korzystania z usługi chat, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną lub w celu wykonania umowy sprzedaży, jeśli Kupujący kontaktuje się ze Sklepem Internetowym przy wykorzystaniu usługi nieodpłatnej Chat. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi chat lub niezbędność do wykonania umowy sprzedaży - jeśli Kupujący składa zamówienie przy wykorzystaniu usługi nieodpłatnej Chat (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  3. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Kupującego lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

  4. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Kupujący podaje:

   1. adres e-mail,

   2. imię i nazwisko,

   3. nr telefonu,

   4. dane adresowe,

    • ulicę wraz numerem domu i lokalu

    • kod pocztowy i miejscowość

    • kraj

  5. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Kupujący samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Kupujący może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

  6. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Kupujący podaje identyczne dane jakie wymagane są przy rejestracji (§1 p.3)

  7. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

   1. Nazwę firmy

   2. numer NIP

  8. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Kupujący wpisuje swój adres email w odpowiednim formularzu na stronie Sklepu i potwierdza swą decyzję kliknięciem w przycisk „Zapisz”

  9. W przypadku skorzystania z usługi Powiadom o dostępności, Kupujący podaje jedynie adres e-mail.

  10. W przypadku skorzystania z  usługi chat, jeżeli obsługa sklepu jest niedostępna Kupujący może pozostawić wiadomość podając/l

   1. imię

   2. adres email

  11. Od Kupującego mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

  12. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Kupującego w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Kupujący korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

  13. Przekazanie danych osobowych do ATTERO.PL jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta Kupującego, zaś w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta Kupującego uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Kupujące.

 2. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

  1. Dane osobowe Kupującego przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta ATTERO.PL przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom ATTERO.PL co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

   1. Podmioty przetwarzające. ATTERO.PL korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie ATTERO.PL. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, usługi kurierskie, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

    • DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce

    • Inpost Sp z o.o. z siedzibą w Polsce

    • Dreamcomerce S.A. z siedzibą w Polsce

    • Smartsupp.com, s.r.o. z siedzibą w Czechach

    • Goofle Inc z siedzibą w USA

    • Facebook LLC z siedzibą w USA

    • BLUEMEDIA S.A. z siedzibą w Polsce

   2. Inni Administratorzy. ATTERO.PL korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Kupujących. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

  2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

  3. Dane osobowe Kupujących przechowywane są:

   1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez ATTERO.PL tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić ATTERO.PL i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

   2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez ATTERO.PL tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

  4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Kupującemu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Kupującego, a także administrowania Sklepem Internetowym.

  5. W przypadku, gdy Kupujący wybierze płatność natychmiastową jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk -Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.

  6. W przypadku, gdy Kupujący dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail ATTERO.PL będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

  7. W przypadku skierowania żądania ATTERO.PL udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 3. Mechanizm cookies, adres IP

  1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez ATTERO.PL na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez ATTERO.PL produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

  2. ATTERO.PL wykorzystuje dwa typy plików cookies:

   1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Kupującego.

   2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Kupującego i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Kupującego.

  3. ATTERO.PL wykorzystuje cookies własne w celu:

   1. uwierzytelniania Kupującego w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Kupującego w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

   2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kupujący korzysta ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

  4. ATTERO.PL wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

   1. prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu Internetowego, mapy wskazującej lokalizację biura ATTERO.PL, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

   2. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Sklepu Internetowego, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Youtube, LLC. z siedzibą w USA);

   3. ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu z wykorzystaniem narzędzia do prowadzenia chatu Smartsupp (administrator cookies zewnętrznego: Smartsupp.com, s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej);

   4. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

   5. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Facebook Pixel (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA);

  5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń Kupującego Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Kupującego wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Kupujący ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzeń. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

  6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

   1. przeglądarka Mozilla Firefox;

   2. przeglądarka Chrome;

   3. przeglądarka Safari;

   4. przeglądarka Opera.

  7. ATTERO.PL może gromadzić adresy IP Kupujących. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez ATTERO.PL przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

  8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. ATTERO.PL nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 4. Prawa osób, których dane dotyczą

  1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

   1. Kupujący ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił ATTERO.PL.

   2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

   3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez ATTERO.PL zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

   4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Kupującego żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem ATTERO.PL może świadczyć jedynie za zgodą.

  2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

   1. Kupujący ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli ATTERO.PL przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług ATTERO.PL, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

   2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Kupującego na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

   3. Jeżeli sprzeciw Kupującego okaże się zasadny i ATTERO.PL nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Kupującego zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Kupujący wniósł sprzeciw.

  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

   1. Kupujący ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

   2. Kupujący ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

    • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

    • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

    • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

    • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

    • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu ATTERO.PL podlega;

    • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

    • Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, ATTERO.PL może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega ATTERO.PL. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług ATTERO.PL, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

   1. Kupujący ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. ATTERO.PL nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

   2. Kupujący ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

    • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ATTERO.PL ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

    • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Kupujący zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

    • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Kupującemu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

    • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Kupujący przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Kupującego.

  5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

   1. Kupujący ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Kupujący ma prawo:

    • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

    • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Kupującego albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Kupującemu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

    • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

  6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

   1. Kupujący ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Kupujący, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

  7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

   1. Kupujący ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Kupujący ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle link do archiwum z danymi osobowymi Kupującego w postaci pliku w formacie xml, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. Do pobrania pliku archiwum niezbędny jest sześciocyfrowy, jednorazowy kod, który Kupujący otrzyma w oddzielnej wiadomości.

  8. W sytuacji wystąpienia przez Kupującego z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, ATTERO.PL spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – ATTERO.PL nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Kupującego uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

  9. Kupujący może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

  10. Kupujący ma prawo żądać od ATTERO.PL przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

  11. Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 5. Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

  1. ATTERO.PL zapewnia Kupującyom bezpieczne i szyfrowane połączenie korzystania z zasobów Sklepu Internetowego.

  2. W przypadku, gdy Kupujący posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. ATTERO.PL nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Kupujący na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Kupujący będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

  3. ATTERO.PL nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Kupującego.

  4. ATTERO.PL zaleca zmianę hasła do konta w Sklepie przynajmniej raz na miesiąc.

 6. Zmiany Polityki Prywatności

  1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym ATTERO.PL poinformuje Kupujących z wyprzedzeniem 7 dni.

  2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: yellow-shop@yellow-shop.pl

  3. Data ostatniej modyfikacji: 11.08.2019 r.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium