Regulamin

Regulamin sklepu internetowego yellow-shop.pl

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.


 1. Definicje

  1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

  2. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

  3. Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

  4. Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

  5. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

  6. Regulamin – niniejszy regulamin.

  7. Sklep - sklep internetowy yellow-shop.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.yellow-shop.pl

  8. Sprzedawca - przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów pod numerem 000061193/2014, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą ATTERO.PL Wojciech Modrzejewski z siedzibą pod adresem ul. Przyjacielska 6, 93-240 Łódź, NIP 5991620202, nr REGON 210985690.

 2. Kontakt ze sprzedawcą

  1. Adres pocztowy: Attero.pl ul. Przyjacielska 6, 93-240 Łódź.

  2. Adres e-mail: yellow-shop@yellow-shop.pl

  3. Tel 605101919

 3. Wymagania techniczne

  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu niezbędne jest:

   1. Urządzenie z dostępem do Internetu,

   2. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies

   3. Aktywne konto e-mail

   4. Telefon komórkowy lub telefon stacjonarny

 4. Zakupy w sklepie

  1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

  2. Minimalna wartość zakupionych produktów wynosi 3 PLN.

  3. Kupujący może wybrać walutę, w której chce dokonać zakupu. Do wyboru jest złoty polski (PLN) oraz euro (EUR).

  4. Wartość przelicznika walutowego ustalana jest codziennie na podstawie kursu NBP.

  5. Ceny towaru oraz koszty wysyłki prezentowane są w walucie, którą wybrał Kupujący.

  6. Kupujący ma możliwość skorzystania z usługi otwartej paczki.

  7. Zasady dotyczące usługi „otwarta paczka” zawarte są w Regulaminie Usługi OtwartaPaczka dostępnej pod adresem https://www.yellow-shop.pl/otwarta-paczka

  8. Na całkowitą wartość zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

  9. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

  10. Realizacja zamówienia następuje po wybraniu w Sklepie: sposobubu dostawy towaru oraz metody płatności za zamówienie, podaniu danych niezbędnych do zrealizowania złożonego zamówienia oraz po dokonaniu płatności, w przypadku wyboru przedpłatowych form płatności.

  11. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

  12. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

  13. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

  14. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 5. Zakupy na transmisjach live

  1. Sklep organizuje również sprzedaż bezpośrednią za pośrednictwem transmisji LIVE w serwisie facebook.com organizowanych na fanpage'u yellow-shop dostęþnym pod adresem https://www.facebook.com/yellowshop.polska.

  2. Kupującemu na transmisji live Sklep zakłada konto w Sklepie Internetowym yellow-shop,pl wykorzystując do tego celu dane osobowe przekazane przez Kupującego.

  3. Podczas sprzedaży na transmisjach LIVE zastosowanie mają zapisy niniejszego regulaminu.

  4. Sprzedający nie udostępnia płatności za pobraniem dla zakupów dokonywanych na transmisjach live.

 6. Płatności

  1. Złożone zamówienia można opłacić:

   1. w walucie PLN

    • za pobraniem

    • przelewem bankowym

    • przelewem natychmiastowym za pośrednictwem platformy płatniczej BLUEMEDIA

    • natychmiastowo BLIKIEM

    • karta płatniczą

    • płatnością odroczoną za pośrednictwem PayPo

    • za pośrednictwem PayPal

   2. w walucie EUR za pośrednictwem przelewu SEPA

   3. w innych walutach za pośrednictwem PayPal, który dokonuje przewalutowania zgodnie z własnym regulaminem

  2. Kupujący zobowiązany jest do opłacenia złożonego zamówienia w jednego dnia roboczego od chwili otrzymania podsumowania w kwocie określonej w tymże podsumowaniu, w którym otrzyma również dokładne dane niezbędne do wykonania przelewu.

  3. Zamówienia nieopłacone zostaną anulowane po upływie:

   1. 2 dni roboczych w przypadku przelewów krajowych

   2. 3 dni roboczych w przypadku przelewów SEPA

  4. W przypadku zaksięgowania wpłaty za zamówienie, które zostało anulowane Sprzedający dokona zwrotu środków za pośrednictwem takiego samego kanału płatności, jaki został wykorzystany do opłacenia zamówienia.

  5. Nadpłaty zaksięgowanych środków podlegają zwrotowi na konto Kupującego za wyjątkiem:

   1. nadpłaty niższej lub równej równowartości 5 zł zaokrągloną do 1/100 euro, w przypadku przelewów SEPA. Jako przelicznik zostanie zastosowany kurs NBP z dnia wykonania przelewu.

  6. W przypadku zaksięgowania środków w kwocie niższej niż określona w podsumowaniu, Kupujący zostanie wezwany do opłacenia różnicy w terminie 3 dni.

 7. Realizacja zamówienia

  1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

  2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

  3. W przypadku wyboru przez Kupującego przedpłatowej formy płatności Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym w wysokości równej kwocie określonej w podsumowaniu.

  4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

  5. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:

   1. Polska

   2. Austria

   3. Belgia

   4. Bułgaria

   5. Chorwacja

   6. Czechy

   7. Dania

   8. Estonia

   9. Finlandia

   10. Francja

   11. Grecja

   12. Hiszpania

   13. Holandia

   14. Irlandia

   15. Litwa

   16. Łotwa

   17. Niemcy

   18. Norwegia

   19. Portugalia

   20. Rumunia

   21. Serbia

   22. Słowacja

   23. Słowenia

   24. Szwajcaria

   25. Szwecja

   26. Węgry

   27. Włochy

  6. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostawa realizowana jest za pośrednictwem oraz w formie:

   1. Inpost Paczkomaty

   2. Inpost Kurier

   3. Kurier DPD

  7. Na terytorium państw pozostałych

   1. Kurier DPD

  8. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedający poinformuje o tym fakcie kupującego podając powód uniemożliwiający jego realizację. W takim przypadku:

   1. Sprzedający za zgodą Kupującego może wydłużyć termin realizacji zamówienia do czasu ustąpienia powodów uniemożliwiających jego realizację.

   2. Kupujący może zażądać od Sprzedającego unieważnienia umowy kupna sprzedaży obejmującej zamówienie, które nie może zostać zrealizowane oraz zwrotu wpłaconych środków wraz z udokumentowanymi kosztami transakcji finansowych.

   3. Sprzedający może za zgodą Kupującego dokonać korekty ilościowej zamówionych towarów oraz zwróci różnicę wartości wpłaconych środków wraz z udokumentowanymi kosztami transakcji finansowych.

 8. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

   1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

   2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

  3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 9. Skutki odstąpienia od umowy

  1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

  2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument poniesie opłaty manipulacyjne związane z realizacją płatności.

  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.

  4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ATTERO.PL, ul Przyjacielska 6, 93-240 Łódź niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

  6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

  7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 10. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

   1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

   2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

   3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

   4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

   5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

   6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

   7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 11. Reklamacje

  1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

  2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

   1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

   2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

   3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

   4. Żądać usunięcia wady

  3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

  4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ATTERO.PL, ul Przyjacielska 6, 93-240 Łódź.

  5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

  6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail yellow-shop@yellow-shop.pl

  7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

   1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

   2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

   3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

   4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 13. Dane odobowe

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

  2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 14. Opinie w sklepie internetowym

  1. Kupujący Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym Yellow-Shop. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym Yellow-Shop.

  2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości e-mail Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.

  3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

  4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.

  5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

  6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

  7. Wystawiona opinia może być w każdym czasie usunięta na żądanie jej autora.

 15. Newsletter

  1. Kupujący może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

  2. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Kupującego w momencie zapisywania się do Newslettera.

  3. Kupujący, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Sklepu swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Sprzedawca wyśle Kupującemu wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Kupującego woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Kupującego woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Sprzedający rozpocznie jej świadczenie na rzecz Kupującego.

  4. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

  5. Kupujący może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy: yellow-shop@yellow-shop.pl.

  6. Skorzystanie przez Kupującego z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 16. Program lojalnościowy

  1. Zasady dotyczące programu lojalnościowego zawarte są w Regulaminie Programu Lojalnościowego dostępnej pod adresem ohttps://www.yellow-shop.pl/program-lojalnosciowy.

 17. Postanowienia końcowe

  1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

  2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

  3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

  4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

  5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

  6. Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2021r.


Załącznik nr 1 do Regulaminu


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Data ............................................

ATTERO.PL, ul Przyjacielska 6, 93-240 Łódź
adres e-mail: yellow-shop@yellow-shop.pl


- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- Data odbioru ........................................................................................................................................


- Imię i nazwisko Konsumenta ..............................................................................................................

- Adres Konsumenta ..............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

……………………………………………………………....................................................................


……………………………………..

Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium